Gate_at_Whitehall_from_Vetusta_monumenta_Vol.1_1826